Act, law and directives

Document Post date
नगर विकास स्वयंसेवक कार्यविधि २०७४ PDF icon नगर_विकास_स्वयंसेवक_कार्यविधि२०७४ 06/10/2018 - 13:59
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४ PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४ 06/10/2018 - 13:58
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन २०७४ 06/10/2018 - 13:57
मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७४ PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७४ 06/10/2018 - 13:57
पूर्वाधार निर्माण, साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ PDF icon पूर्वाधार निर्माण, साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ 06/10/2018 - 13:55
टोल विकास संस्था गठनको अनुसूचीहरु PDF icon टोल विकास संस्था गठनको अनुसूचीहरु 06/10/2018 - 13:53
भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:36
भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:35
भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:32
भिमदत्त नगरपालिकाको आर्थीक ऐन, २०७४ PDF icon 15.pdf 03/15/2018 - 16:31
भीमदत्त नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ PDF icon 14.pdf 03/15/2018 - 16:30
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon 13.pdf 03/15/2018 - 16:29