FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Document Post date
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon 38.pdf 03/10/2019 - 14:51
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon 37.pdf 03/10/2019 - 14:48
नगरस्तरीय खेलकुद संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon 36.pdf 03/10/2019 - 14:43
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon 35.pdf 03/10/2019 - 14:38
अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon 34.pdf 03/10/2019 - 14:32
सवारी साधन पार्किङ्ग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ PDF icon 33.pdf 03/10/2019 - 14:29
प्रमुख तथा उप-प्रमुखको स्वकीय सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ PDF icon प्रमुख तथा उप-प्रमुखको स्वकीय सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ 07/23/2018 - 16:29
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ 07/23/2018 - 16:26
स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ 07/23/2018 - 16:18
भीमदत्त नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ 07/23/2018 - 16:11
आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 07/23/2018 - 11:28
नगर विकास स्वयंसेवक कार्यविधि २०७४ PDF icon नगर_विकास_स्वयंसेवक_कार्यविधि२०७४ 06/10/2018 - 13:59
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४ PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४ 06/10/2018 - 13:58
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन २०७४ 06/10/2018 - 13:57
मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७४ PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७४ 06/10/2018 - 13:57
पूर्वाधार निर्माण, साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ PDF icon पूर्वाधार निर्माण, साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ 06/10/2018 - 13:55
टोल विकास संस्था गठनको अनुसूचीहरु PDF icon टोल विकास संस्था गठनको अनुसूचीहरु 06/10/2018 - 13:53
भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:36
भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:35
भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:32
भिमदत्त नगरपालिकाको आर्थीक ऐन, २०७४ PDF icon 15.pdf 03/15/2018 - 16:31
भीमदत्त नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ PDF icon 14.pdf 03/15/2018 - 16:30
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon 13.pdf 03/15/2018 - 16:29