भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

अति आवश्यक औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र