भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

Sushila Chand Singh

Designation:

Email: 
deputymayor@bheemdattamun.gov.np
Phone: 
9868714065