भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

Municipal Council's Decisions