भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

जन्म दर्ताको फारम

Documents: