भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्ने फारम