भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

आ. व. २०७१।०७२ को आय व्यय विवरण