भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

आ. व. २०७३।०७४ को बार्षिक खरिद योजना