भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

आ. व. २०७२।०७३ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको निचोड।