भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४