भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४