भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents Post date
भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:36
भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:35
भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ 04/11/2018 - 21:32
भिमदत्त नगरपालिकाको आर्थीक ऐन, २०७४ PDF icon 15.pdf 03/15/2018 - 16:31
भीमदत्त नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ PDF icon 14.pdf 03/15/2018 - 16:30
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon 13.pdf 03/15/2018 - 16:29
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ PDF icon 12.pdf 02/23/2018 - 12:44
भीमदत्त नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon 11.pdf 02/23/2018 - 12:43
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon 10.pdf 02/23/2018 - 12:39
भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ PDF icon 9.pdf 02/23/2018 - 12:37

Pages