You are here

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents Post date
भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon 8.pdf 02/23/2018 - 12:31
उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ PDF icon 7.pdf 02/23/2018 - 12:30
टोल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon 6.pdf 02/23/2018 - 12:28
अल्पकालिन नगर सेवा केन्द्र संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon 5.pdf 02/23/2018 - 12:24
मदिरा विक्रि वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७४ PDF icon madira 02/23/2018 - 12:21
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायको नयाँ इजाजत पत्र जारि, नविकरण, नामसारी तथा खारेज गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ PDF icon Construction 02/23/2018 - 12:14
ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण कार्यविधी, २०७४ PDF icon 2.pdf 02/23/2018 - 12:09
आधारभूत तहको परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon education 02/23/2018 - 12:06

Pages