भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन