भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४