भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

विज्ञापन कर सम्बन्धि सूचना