You are here

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकु्ञ्जमा नगर कार्यपालिकाको बैठक पश्चात सामूहिक तस्वीर