भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत