भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत