भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

२०७४ चैत्र मसान्त सम्मको राजश्व संकलन

Supporting Documents: