भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र