भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु