भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

श्री नर बहादुर शाह

Email: 
narbshah@gmail.com
Phone: 
9848778571
Section: 
राजश्व शाखा