भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

बेतकोट ताल