भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

परिचय

नगरपालिका को बारा मा