भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

मृत्यु दर्ता सुचना फारम

Documents: