भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगरपालिकाका कर तथा शुल्कहरु

Documents: