भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नवौं नगर परिषद ०७१।०७२ को बक्तब्य