भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

बार्षिक खरिद योजना२०७२।०७३