भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

बार्षिक खरिद योजना२०७२।०७३