भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

वजेट, नीति तथा कार्यक्रम