भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

आ. व. २०७२।०७३ को आय व्यय विवरण