भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४