भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन २०७४