भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

कर तथा शुल्क