भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

कर तथा शुल्क