FAQs Complain Problems

News and Notices

आर्थिक विकास शाखा (कृषि तथा पशुपंक्षी) को अत्यन्त जरुरी सूचना

१. तरकारी बालिमा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र संचालनको सूचना

२. गाई/भैसिको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र  (पकेट) विकास संचालनको सूचना

३. आ व २०७७ २०७८ मा स्थापना भएका कृषितर्फका साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धिको सूचना ।

Pages